Galerie Albert Benamou


Artistes : Pierrick Sorin, Philippe Perrin, Blue Noses, Aes + f, Alex Guofeng Cao, Gao Brothers, Zhang Huan, Tian Taiquan, Wang Ziwei, Liu Dao, Xu Yong + Yu Na, Zhong Biao, Han Bing


Adresse
24 rue de Penthièvre,
75008 Paris
FR
-
Tel: 01 45 63 12 21
Site: www.benamou.net
Horaires

Lundi-samedi 10h-19